آزمایشگاههای گروه برق

بسمه تعالــی                                                                                                                                              

گروه مهندسی برق الکترونیکومخابرات: 

  برای ورود به صفحه مربوط به هریک از آزمایشگاههای ارائه شده در نیمسال تحصیلی جاری و دانلود دستور کار مربوطه، روی عنوان آزمایشگاه در جدول زیر کلیک نمایید.

لیست آزمایشگاهها

لیست آزمایشگاهها

آزمایشگاه مدارهای مخابراتی

11

آزمایشگاه فیزیک 2

1

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

12

آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری

2

 
 آزمایشگاه مخابرات دیجیتال
 
 13 آزمایشگاه الکترونیک   3

آزمایشگاه پردازش سیگنالهای دیجیتال 

14

آزمایشگاه سیستم دیجیتال 1

4

آزمایشگاه ریزموج و آنتن

15

آزمایشگاه سیستم دیجیتال2

5

آزمایشگاه سیستمهای کنترل دیجیتال 

16

آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی1

6

آزمایشگاه کنترل صنعتی

17

آزمایشگاه کنترل خطی

7

آزمایشگاه ابزار دقیق 

18

کارگاه برق

8

آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی2 

19

آزمایشگاه الکترونیک آنالوگ

9

آزمایشگاه عایق و فشارقوی

20

آزمایشگاه مدارهای پالس و دیجیتال

10


 آزمایشگاههای گروههای درسی به غیر از گروه مهندسی برق، همنیاز با آزمایشگاههای ارائه شده طبق جدول فوق خواهد بود
 دستور کار هر یک از آزمایشگاههای فوق در هر نیمسال تحصیلی به روز خواهد شد